chicken breast

Chicken Breast

Net wt: 500 gm Grs wt: 550 gm
209 224

chicken curry cut

Chicken Curry Cut

Net wt: 500 gm Grs wt: 540 gm
129 149

chicken boneless

Chicken Boneless Cubes

Net wt: 500 gm Grs wt: 550 gm
209 234

chicken drumstick

Chicken Drumstick

Net wt: 500 gm Grs wt: 530 gm
188 195

chicken nati koli

Chicken Nati Curry Cut - Skin Off

Net wt: 0.9 - 1.2 kg Grs wt: 1.3 - 1.6 kg
749 789

chicken lolipop

Chicken Lolipop

Net wt: 400 gm Grs wt: 550 gm
178 194

chicken thigh with leg

Chicken Thigh With Leg

Net wt: 500 gm Grs wt: 600 gm
219 195

chicken wings

Chicken Wings

Net wt: 400 gm Grs wt: 450 gm
129 149

full chicken without skin

Chicken Full Skin Off

Net wt: 1.2 kg Grs wt: 1.5 kg
288 388

chicken thigh

Chicken Thigh

Net wt: 500 gm Grs wt: 580 gm
197 239

chicken mince

Chicken Mince

Net wt: 500 gm Grs wt: 550 gm
220 242

chicken tendorloins

Chicken Tendorloins

Net wt: 500 gm Grs wt: 610 gm
189 231

chicken gizzard

Chicken Gizzard

Net wt: 500 gm Grs wt: 580 gm
139 144

chicken liver

Chicken Liver

Net wt: 500 gm Grs wt: 550 gm
98 109